PRIVACY POLICY
   

PRIVACY BELEID
Laatste versiedatum 15/11/2020

Het doel van dit privacybeleid is de voorwaarden te beschrijven waaronder Troov SAS persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers van de website https://www.troov.com (de “Site”) verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt, alswel in het algemeen de contractuele relatie tussen Troov en elke gebruiker van de Site (de “Internetgebruiker”) te beschrijven.

De website https://www.troov.com wordt beheerd door Troov SAS, een vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in Neuilly-Sur-Seine onder nummer 834 337 370, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 110 Boulevard Bineau, 92200 Neuilly-Sur-Seine (hierna “Troov” of “wij”).

Wij danken U voor het zorgvuldig lezen van dit Privacybeleid, zodat u volledig begrijpt welk gebruik er van uw persoonsgegevens wordt gemaakt gedurende uw gebruik van de Site.

De verantwoordelijke voor de verwerking volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nummer 2016/679 van 27 april 2016 (de “AVG”) is Troov. In sommige gevallen kan Troov echter een onderaannemer zijn van een verantwoordelijke voor de verwerking, waarbij deze laatste een professionele klant van Troov is en het contract tussen de partijen uitdrukkelijk heeft aangegeven dat deze klant verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die door zijn werknemers worden verzameld, waarbij Troov zijn onderaannemer is.

In dit privacybeleid heeft de uitdrukking “persoonsgegevens”, die kan worden afgekort tot “personal data”, de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 van de RGPD.

Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te delen, maar als u ervoor kiest om dat niet te doen, kunnen wij u bepaalde diensten misschien niet leveren.

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, in welk geval een gewijzigde versie van het Privacybeleid op de Site zal worden geplaatst.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15/11/2020.

 1. Aard en gebruik van de verzamelde gegevens

1.1 Natuur

Bij het gebruik van de Site heeft Troov de mogelijkheid de volgende categorieën van persoonsgegevens betreffende internetgebruikers verzamelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Email Adres
 • Telefoon
 • Profielfoto van gebruikers
 • Bankgegevens
 • Verbindingsgegevens (IP-adressen, eventlogs…)
 • bezochte winkelcentra en/of winkels en/of plaatsen, evenals de datum en het tijdstip van het bezoek en de velden die zijn toegevoegd (bv.: bestelnummer)
 • Lijst van verloren en/of gevonden voorwerpen
 • Beschrijving van verloren en/of gevonden voorwerpen (inclusief foto’s)
 • Plaatsen van verlies/vondst

Internetgebruikers kunnen hun persoonlijke account op de Site op elk moment desactiveren, maar Troov kan dan de informatie bewaren die nodig is om zijn contractuele rechten of verplichtingen af te dwingen, te voldoen aan zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen en/of een geschil op te lossen.

Indien van toepassing, kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw voornaam, achternaam en e-mailadres, en alle andere persoonlijke informatie die u verkiest te verstrekken, indien u per e-mail contact met ons opneemt op het hieronder vermelde adres; en
 • Uw naam, voornaam en e-mailadres indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Als U contact met ons opneemt, kunnen wij deze uitwisseling, uw voor- en achternaam en uw e-mailadres behouden.

Wij kunnen, door het gebruik van cookies (zie hieronder) en/of andere soortgelijke technologieën, de volgende informatie opslaan: gegevens met betrekking tot uw bezoeken aan de Site, met inbegrip van het type en de versie van de internetbrowser die u gebruikt; het type, de fabrikant en het model van de computerapparatuur die u gebruikt; elke website vanwaar u naar de Site gelinkt bent; uw IP-adres; het besturingssysteem van uw computerapparatuur; verkeersgegevens; locatiegegevens; weblogs en andere communicatiegegevens, hetzij voor onze eigen facturering of voor andere doeleinden; en de bronnen waartoe U toegang heeft.

Wij kunnen uw gebruik van de Site ook traceren door middel van cookies en/of soortgelijke traceerbaarheid.

Ten slotte kunnen wij onze communicatie met U, via welk kanaal dan ook, controleren en/of opnemen voor kwaliteits-, opleidings-, fraudeopsporings- of nalevingsdoeleinden.

1.2 Gebruik

De door de internetgebruikers verstrekte persoonsgegevens, kunnen worden gebruikt voor elk doel waarvoor U uitdrukkelijk hebt gekozen en voor de volgende doeleinden:

 • Authenticatie en beheer van uw account;
 • Reset uw wachtwoord;
 • Uitvoering van betalingen;
 • Mededelingen met betrekking tot uw gebruik van de Site (feedback, buitengewoon gebruik, fraude…);
 • Mededelingen in verband met de door Troov geleverde diensten of potentiële nieuwe diensten;
 • Informatie over wijzigingen in onze diensten;
 • Versturen van marketingberichten en vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken;
 • Reageren op een e-mail verzoek;
 • Het oplossen van problemen op de Site;
 • Archieven, onderzoek en statistieken;
 • Administratieve behoeften;
 • Fraudepreventie en -opsporing;
 • Beveiliging;
 • Optimalisatie van de Site-presentatie op uw apparatuur.

Indien nodig kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, chat, SMS of post.

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw geanonimiseerde gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld om statistieken of rapporten over het gebruik van onze Diensten op te stellen.

1.3 Instandhoudingsperiode

Wij kunnen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Deze periode bedraagt ten minste één jaar en kan oplopen tot drie jaar voor de dienst Verloren voorwerpenbeheer.

 1. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bij Troov weten wij dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en wij stellen alles in het werking om de veiligheid ervan te garanderen, onder meer via de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • In al onze dienstverleningscontracten met personen of rechtspersonen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn vertrouwelijkheidsclausules opgenomen;
 • Toegang tot uw profiel beschermd door een login en een wachtwoord;
 • Persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers;
 • Encryptie van uw persoonlijke gegevens tijdens het transport via het https-protocol.

Ondanks onze inspanningen is de overdracht van informatie via het internet nooit volledig veilig, zodat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens, die op uw eigen risico worden overgedragen, niet kunnen garanderen.

Gelieve er nota van te nemen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GHV buiten de Europese Unie kunnen worden doorgegeven, verwerkt of opgeslagen.

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, verwerking en opslag. Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

 1. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden

Troov kan verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken op grond van een wet, voorschrift of beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit. In het algemeen verbinden wij ons ertoe alle wettelijke regels na te leven die de verspreiding van informatie of gegevens kunnen verhinderen, beperken of reglementeren en in het bijzonder de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden en de RGPD na te leven.

In het kader van de dienstverlening kan het ook nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan :

 • Elke onderneming van onze groep, waarbij een onderneming van onze groep wordt gedefinieerd als een onderneming die Troov controleert, door Troov wordt gecontroleerd of onder dezelfde controle staat als Troov in de zin van artikel L.233-3 van het Franse Wetboek van Koophandel;
 • Onze werknemers, agenten, partners en dienstverleners zoals onze hostingproviders in het kader van de dienstverlening.
 • Onze zakelijke partners indien U toestemming heeft gegeven om door hen te worden gecontacteerd voor commerciële doeleinden, welke partners klanten van Troov kunnen zijn zoals die waarmee U zelf in contact bent geweest (bijv. winkels die U heeft bezocht en die u ertoe hebben gebracht onze Diensten te gebruiken) of andere professionals die u goederen of diensten kunnen aanbieden.

Ten slotte zullen wij, indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname of andere vorm van afstoting van activa, de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen en U informeren voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen of onder nieuwe privacyregels komen te vallen.

 1. Links naar sites van derden

In het geval dat de Site links bevat naar sites van derden, worden dergelijke links uitsluitend ter informatie aangeboden en garandeert Troov de inhoud of beschikbaarheid ervan niet. Bovendien is het surfen op deze sites van derden onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sites van derden, en Troov is niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens welke de Internetgebruiker eventueel aan dergelijke sites van derden meedeelt.

 1. Uw rechten

Krachtens de DPMR heeft U een aantal rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

5.1 Recht op informatie

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, die het voorwerp uitmaken van dit Privacybeleid.

5.2 Toegangsrechten

U heeft het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over U bewaren. Om dit recht uit te oefenen voor persoonsgegevens die niet direct beschikbaar zijn op het moment dat U inlogt op uw account op de Site, moet U :

 • dit verzoek schriftelijk doen;
 • een bewijs van identiteit en adres bijvoegen; en
 • uw persoonsgegevens te specifieren waartoe U toegang wenst te krijgen.

5.3 Recht op correctie

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over U bewaren te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Om dit recht uit te oefenen voor persoonsgegevens die niet rechtstreeks kunnen worden gewijzigd op het moment dat U inlogt op uw account op de Site, moet u

 • U een verzoek schriftelijk doen;
 • een bewijs van identiteit en adres bijvoegen; en
 • aangeven welke persoonsgegevens U wenst te rectificeren.

5.4 Recht op wissen of recht om te vergeten

In bepaalde gevallen heft U het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer er geen dwingende reden is om ze verder te verwerken.

Dit recht is echter niet absoluut en geldt alleen in de volgende situaties:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt;
 • Wanneer persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming en U besluit deze toestemming in te trekken;
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op legitieme belangen en er niet langer een legitiem belang is welke de voortzetting van de verwerking rechtvaardigt;
 • Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing en U bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking;
 • Wanneer persoonsgegevens onwettig worden verwerkt;
 • Wanneer wij de persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • Wanneer persoonsgegevens zijn verwerkt om aan een kind diensten van de informatiemaatschappij te verstrekken.

Indien dit recht op wissing van toepassing is, moet u het volgende doen om dit recht uit te oefenen:

 • een schriftelijk verzoek doen;
 • een bewijs van identiteit en adres bijvoegen; en
 • aangeven welke persoonsgegevens U wilt laten verwijderen.

5.5 Recht om verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst te laten blokkeren of te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden die worden beschreven in artikel 18 van de RGPD.

Om dit recht uit te oefenen, moet U :

 • dit verzoek schriftelijk formuleren;
 • een bewijs van identiteit en adres bijvoegen; en
 • aangeven welke persoonsgegevens of verwerkingen U wilt beperken.

5.6 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij over U bewaren te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor persoonlijke doeleinden voor verschillende diensten.

Om dit recht uit te oefenen, moet U :

 • verzoek schriftelijk te formuleren;
 • een bewijs van identiteit en adres bijvoegen; en
 • en duidelijk specificeren welke persoonsgegevens U wenst over te dragen.

5.7 Recht van verzet

U heeft het recht om bezwaar te maken:

 • Verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen of de vervulling van een taak van algemeen belang/uitoefening van openbaar gezag (met inbegrip van profilering);
 • Direct marketing (met inbegrip van profilering); of
 • Verwerking ten behoeve van wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek.
 • Om dit recht uit te oefenen, moet U
 • dit verzoek schriftelijk te formuleren;
 • een bewijs van identiteit en adres bijvoegen; en
 • duidelijk specificeren welke de behandeling is waartegen U bezwaar wilt maken.
 1. Wijziging van dit privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden vermeld en, waar nodig, per e-mail, telefoon, SMS of post aan U worden medegedeeld.

Het is uw verantwoordelijkheid om ons Privacybeleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie, aangezien dit de laatste beschikbare versie van dit Privacybeleid is en welke van toepassing is op iuder moment dat U de Site bezoekt.

 1. Contact

Als U vragen heeft over dit Privacybeleid of een van uw in artikel 5 hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt U contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] .

 1. Cookies

Wanneer u met de Site communiceert, stellen wij alles in het werk om de ervaring eenvoudig en plezierig te maken. Daartoe stuurt een webserver, wanneer u op de Site surft, een cookie of een ander soortgelijk hulpmiddel naar uw computerapparatuur.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die naar uw computerapparatuur worden gestuurd wanneer U een website bezoekt en die op uw computerapparatuur worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies blijven slechts gedurende uw internetsessie geldig en vervallen wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies worden gebruikt om U te onthouden wanneer U terugkeert naar de Site en gaan langer mee.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartijd voor cookies echter 13 maanden nadat ze voor het eerst op de terminal van de internetgebruiker zijn geplaatst, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de internetgebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de internetgebruiker moet derhalve aan het einde van deze periode worden vernieuwd.

Wij gebruiken cookies en/of andere soortgelijke hulpmiddelen (zoals pixelcodes of in-app ID’s) voor de volgende doeleinden:

8.1 Strikt noodzakelijke cookies

 • U in staat te stellen op de Site te surfen;
 • Uw inlogsessie te beheren, zodat u gemakkelijk van de ene pagina naar de andere kunt gaan op de Site en zodat uw pagina-aanvragen vlot en veilig kunnen worden geladen.

8.2 Kwaliteit

 • Anonieme statistische informatie verzamelen over hoe de Site wordt gebruikt (inclusief de tijd die u op de Site doorbrengt) en waar u vandaan komt op de Site, om de Site te verbeteren en om te leren welke delen en functies van de Site het populairst zijn bij internetgebruikers;
 • Herinner ons eraan dat U de Site reeds bezocht hebt. Zo kunnen wij zowel het aantal unieke bezoekers vaststellen als ervoor zorgen dat wij voldoende capaciteit hebben voor het aantal internetgebruikers dat wij ontvangen.

8.3 Functionaliteit

 • Om te weten of U al eerder op de Site bent geweest;
 • Automatisch inloggen op uw account op de Site wanneer U eerder bent ingelogd;
 • Voorkomen en opsporen van mogelijke fraude;
 • Aanpassen van elementen van de lay-out en/of inhoud op de Site om uw ervaring te verbeteren.

8.4 Andere

 • Om onderzoek en statistische analyse uit te voeren met betrekking tot uw surfgedrag op de Site.
 • Wij kunnen informatie over u opslaan met behulp van cookies die wij kunnen raadplegen wanneer u terugkeert naar de Site.
 • Cookies bevatten over het algemeen geen persoonsgegevens, maar kunnen wel het type en de versie van de door u gebruikte internetbrowser, het type, de fabrikant en het model van de door u gebruikte computerapparatuur, de website vanwaar u op de Site bent terechtgekomen, uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computerapparatuur en informatie met betrekking tot uw internetverbinding bevatten.
 • Indien U reeds op uw toestel aanwezige cookies wenst te verwijderen, gelieve dan de instructies van uw bestandsbeheersoftware te raadplegen om het bestand of de map te lokaliseren waarin de cookies worden opgeslagen.
 • Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies is beschikbaar op https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser or https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen . Wij wijzen u erop dat U door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen ervan voor de toekomst, geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen of functies van de Site.
 • Wij werken samen met een aantal externe dienstverleners die ook cookies op de Site kunnen publiceren, zoals :
 • Google Analytics;
 • Google Adwords; en
 • Google Maps

Deze lijst kan mogelijk in de toekomst veranderen, in welk geval dit Privacybeleid dienovereenkomstig zal worden bijgewerkt.

Deze externe dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de cookies die zij op de Site plaatsen en voor meer informatie over deze cookies dient u hun specifieke privacybeleid te raadplegen: www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser or https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.