GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF USE of TROOV
   

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatste versiedatum 10/11/2020

De website beschikbaar op www.troov.com (de “Site”) wordt beheerd door en is eigendom van Troov SAS (“Troov”), ingeschreven te Nanterre met het ondernemings nummer 834 337 370 en waarvan het maatschappelijke zetel gelegen te 110 boulevard Bineau 92200 Neuilly-Sur-Seine - Frankrijk.

De directeur van de publicatie is Aurélie Toubol.

De Site exploiteert een internetplatform om gebruikers met elkaar en/of met de partners van Troov in contact te brengen (het “Platform”).

U kunt ons schriftelijk bereiken op bovenstaand adres of per e-mail via [email protected].

Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Aanvaarding, reikwijdte en evolutie van de BW

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “AGV”) zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform. Door toegang te zoeken tot, gebruik te maken van of verbinding te maken met de Site, erkent U (de “Gebruiker”, “U”) dat U alle voorwaarden in deze GBV heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

In geval van onenigheid met deze TOS, gelieve onmiddellijk alle gebruik van het Platform of de Dienst direct stop te zetten.

U kunt de AGV opslaan en afdrukken door de standaardfuncties te gebruiken van de browser of computer die U gebruikt. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.221-8 tot L.221-11 van het Franse wetboek van consumentenrecht aanvaardt u dat de AGV u op een elektronische drager ter beschikking worden gesteld.

U stemt er ook mee in op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen in de AGV in elektronische vorm, per e-mail.

Deze AGV zullen regelmatig worden bijgewerkt. Wij nodigen U uit deze pagina te bezoeken telkens wanneer U verbinding maakt met de Site. De toepasselijke versie is die welke van kracht is op de dag van het gebruik van de Site en/of de Dienst.

Voor Gebruikers die toegang hebben tot het Platform in het kader van hun beroepsactiviteit, voor rekening van een klant van Troov, vullen de onderhavige AGV de contractuele verplichtingen aan die vervat zijn in het contract gesloten tussen Troov en de voornoemde klant. Zij zijn bindend voor de klant van Troov alsook voor de Gebruiker en zijn werkgever.

 1. Onze diensten

Het Platform biedt toegang tot verschillende soorten diensten (de Dienst(en)), die alle onderworpen zijn aan de algemene bepalingen van deze AGV. Bovendien kunnen voor bepaalde Diensten speciale bepalingen gelden die alleen op een bepaalde Dienst van toepassing zijn. Deze bepalingen zijn opgenomen in de bijzondere bepalingen van deze AGV.

 1. Uw account aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van de Troov Platform Diensten, moet de Gebruiker allereerst een account aanmaken op het Platform, de gevraagde informatie in te vullen en zijn persoonlijke identifiers te kiezen. De gebruiker verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken en deze informatie te wijzigen in geval van een wijziging die van invloed is op deze informatie (verhuizing, wijziging van e-mailadres of telefoonnummer, enz.)

 1. Verantwoordelijkheid

Indien een Troov Gebruiker in contact word gebracht met een andere Gebruiker, hetzij een consument, hetzij een beroepsbeoefenaar, hetzij een partner, staat en is Troov op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nakoming door deze van zijn verplichtingen jegens Gebruiker.

Troov is slechts gebonden door een middelenverbintenis om de goede werking van de Diensten van en of zijn Platform te verzekeren, en spant zich daarvoor naar zijn beste vermogen in. Troov kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het Platform en/of de Andere Diensten, verlies van gegevens geleden door de Gebruiker, inbraak in zijn databases, of in het algemeen enige inbreuk op de veiligheid van zijn computersystemen.

Troov kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen van zijn partners, Gebruikers of derden die betrokken zijn bij de levering van een Dienst, zoals hostingproviders, providers van elektronische communicatiediensten, carriers…

Indien Troov niettemin aansprakelijk wordt gesteld, zal het bedrag van de schadevergoeding waartoe zij kan worden veroordeeld, niet hoger zijn dan vijfhonderd euro.

 1. Verplichtingen van de gebruikers

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Platform en de Dienst uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke doeleinden in overeenstemming met het doel van de aangeboden Diensten. Onder geen enkele omstandigheid mag een Gebruiker de Site, het Platform en/of enige Dienst voor andere doeleinden gebruiken.

In alle gevallen zijn de Gebruikers vrij hun login en wachtwoord te kiezen en hun vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen. Het is hem/haar aangeraden om deze niet aan derden bekend te maken en om uit te loggen uit zijn/haar account na elke verbinding met het Platform, in het bijzonder wanneer de verbinding wordt gemaakt vanaf apparatuur (computer, smartphone, tablet, etc.) die niet aan hem/haar toebehoort of waarvan het gebruik wordt gedeeld. In geval van diefstal van zijn identificatiemiddelen of in geval van een inbreuk op de beveiliging ervan, moet de Gebruiker Troov hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via [email protected] en deze direct wijzigen.

De Gebruiker dient passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, hardware en software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen of enige andere vorm van binnendringing op het moment dat hij verbinding maakt met het Troov Platform.

 1. Intellectueel eigendom

Het Platform, de naam, de databases van Troov, evenals elk logo, beeld, grafisch of geluidselement, video, software, algoritme, tekst worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen of sui generis recht van databases. Het gebruik van de Site, de Service en/of het Platform, impliceert geen enkele overdracht van deze rechten, elke reproductie, representatie, extractie, hergebruik in het bijzonder van advertenties zonder schriftelijke toestemming is een daad van namaak en word de auteur hiervan aan civiele of strafrechtelijke vervolging aangesteld met mogelijke betaling van schadevergoeding.

Troov verleent aan de Gebruiker een gebruikerslicentie die strikt beperkt is tot de toegang tot en het persoonlijk gebruik van de Platformdiensten voor zijn uitsluitend persoonlijk gebruik. De Gebruiker onthoudt zich ervan de Site en/of het Platform en/of de elementen ervan geheel of gedeeltelijk te reconstrueren of een derde te helpen de Site en/of het Platform en/of de elementen ervan geheel of gedeeltelijk te reconstrueren, met name met het oog op het aanbieden van diensten die vergelijkbaar zijn met de Dienst.

 1. Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Diensten en/of het Platform, verzamelt en verwerkt Troov bepaalde persoonsgegevens van haar Gebruikers. Door gebruik te maken van het Platform en/of de Diensten, erkennen en stemmen Gebruikers in met de verwerking van hun persoonsgegevens door Troov, in overeenstemming met het privacybeleid van Troov dat toegankelijk is via de volgende link: www.troov.com/fr/confidentiality
.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Tenzij anders vermeld, zijn deze AGV en de daaruit voortvloeiende transacties onderworpen aan de Franse wetgeving en vallen alle geschillen met betrekking tot de AGV onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

De Gebruiker heeft, wanneer hij optreedt als consument, eveneens de mogelijkheid om een beroep te doen op een bemiddelingsprocedure, overeenkomstig de artikelen L.611-1 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht, in geval van een geschil met betrekking tot de AGV, en dit volledig gratis en zonder afstand te doen van de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. In dit verband heeft Troov zich aangesloten bij de bemiddelingsdiensten van de Federatie voor e-commerce en afstandsverkoop (FEVAD), waarvan de contactgegevens en de verwijzingsmethoden hieronder zijn vermeld:

http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/

Bovendien biedt de Europese Commissie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013, de mogelijk tot toegang van een platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen, dat toegankelijk is via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Bijzondere bepalingen van toepassing op de dienst Verloren voorwerpen Troov

 1. Beschrijving van de dienst Verloren voorwerpen/vondstbeheer :

Troov biedt een dienst aan (de “Dienst Verloren en Gevonden Voorwerpen”) die is ontworpen om de kans op contact tussen een persoon die een voorwerp heeft verloren (de “Verliezer”) en een persoon die een verloren voorwerp heeft gevonden (de “Trooper”) via een Contactplatform (het “Platform”) te vergroten. De Dienst Verloren en Gevonden voorwerpen heeft ook tot doel de Verliezer te helpen met de vervanging van een verloren voorwerp dat het niet is tergugevonden en het verlies van voorwerpen te voorkomen door alle middelen ter beschikking te stellen om het risico te beperken.

Het gebruik van het Platform ontslaat U niet van de nodige zorgvuldigheid bij bepaalde openbare diensten (zoals bijvoorbeeld een aangifte van verlies of diefstal van administratieve documenten) en/of particuliere akties (zoals bijvoorbeeld een verzet op een bankkaart, een aangifte bij uw verzekeraar, etc.).

In het bijzonder, stelt het Platform U in staat om :

 • Het online plaatsen van aankondigingen betreffende verloren of gevonden voorwerpen;
 • De uitwisseling van privéberichten tussen Verliezers en Trooveurs via een berichtensysteem en een authenticatie-interface (“match interface”);
 • In het geval van een match tussen een verloren en gevonden voorwerp (de “Match”), zullen het Verliezer en de Troover met elkaar in contact worden gebracht volgens de bepalingen en voorwaarden welke door het Platform zijn vastgesteld;
 • In geval van een Match tussen de Troov-partners, zal de verzending van het gevonden voorwerp plaatshebben naar het door Verliezer gekozen adres indien de Verliezer daarom verzoekt; en…
 • De Verliezer in contact brengen met professionals die hem kunnen helpen bij zijn inspanningen om het verlies van voorwerpen te voorkomen, hem te helpen zijn verloren voorwerpen terug te vinden of deze te vervangen.
 1. Verloren en gevonden voorwerpen Service tarief :

Het aanmaken van een Gebruikersaccount op het Platform evenals het plaatsen van een advertentie betreffende een voorwerp dat gevonden of verloren is door een Verliezer of een Trooveur zijn gratis voor consumenten. Voor professionals is het tarief vastgelegd in hun contract dat hen bindt aan Troov.

Het Platform biedt de Gebruikers echter een aantal aanvullende betaalde diensten aan, zoals met name het in contact brengen met professionals in verband met de Verliezer, of het verzenden van het gevonden voorwerp naar het door Verliezer gekozen adres. Elk van deze aanvullende diensten zal onderworpen zijn aan aanvullende en specifieke voorwaarden.

Indien het verloren voorwerp ten slotte in bewaring is gegeven bij een overheidsdienst die verloren voorwerpen beheert, kan de Verliezer overeenkomstig de geldende regelgeving vergoedingen verschuldigd zijn, zoals met name bewaargevingskosten.

De Andere Diensten zijn gratis voor de Gebruiker, tenzij anders aangegeven op het Platform bij toegang tot de genoemde Andere Dienst.

 1. Het beloningsmechanisme dat van toepassing is op de gevonden voorwerpen dienst

In het geval van een Match, kan een voucher (de “Beloning”) worden aangeboden aan de Troover, zoals hieronder beschreven zodra het Platform deze functionaliteit integreert.

Bij het plaatsen van een advertentie, zal de Verliezer het bedrag van de eraan gekoppelde beloning aangeven. In geval van een Match zal de Verliezer via het Platform een geldbedrag betalen (een totaalbedrag gelijk aan de Beloning en de beheervergoeding van Troov). Na bevestiging van de Verliezer via het Platform dat het door de Troover gevonden voorwerp aan de Verliezer is overhandigd, en na aftrek van de administratiekosten van Troov, wordt het saldo teruggegeven aan de Troover in de vorm van een tegoedbon.

Het enige doel van de beloning is de Troover te bedanken voor zijn inzet, en hij mag daar vrij van afzien, in welk geval Troov het bedrag mag houden om zijn beheerskosten te dekken en zijn platform te verbeteren.

 1. De speciale verantwoordelijkheid voor de Dienst Verloren en Gevonden Voorwerpen:

Troov heeft instrumenten ontwikkeld om personen die een voorwerp hebben verloren in contact te brengen met personen die een verloren voorwerp hebben teruggevonden, en biedt dus een dienst aan die uitsluitend bedoeld is om deze verbinding te vergemakkelijken. In geen geval zullen deze hulpmiddelen en deze Dienst de Gebruikers van de Site en/of de Dienst en/of het Platform ontheffen van hun respectievelijke aansprakelijkheid. Bijgevolg is enkel de Gebruiker verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie en controleert Troov deze niet. Bijgevolg is Troov niet aansprakelijk voor enige onnauwkeurige, valse, ongepaste of zelfs illegale inhoud die een Gebruiker kan opnemen in een advertentie of in het algemeen op het Platform en/of de Site.
Troov heeft een algoritme toegepast dat de overeenstemming mogelijk maakt tussen de mededelingen van de als verloren en de als gevonden opgegeven voorwerpen. De betrouwbaarheid van een dergelijk instrument kan niet worden gegarandeerd. Bijgevolg kan Troov niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout in de overeenkomst tussen een melding van een verloren voorwerp en een melding van een gevonden voorwerp, en het is aan de Gebruikers om de geldigheid van deze overeenkomst met alle passende middelen te verifiëren. Om de Gebruikers hierbij te helpen, stelt Troov online advies ter beschikking, met name in de vorm van vragen die kunnen worden gesteld vóór het retourneren van een artikel, welke het resultaat zijn van Troov’ ervaring en die van de Gebruikers. Deze tips zijn te vinden in de FAQ, de Troov Academy (video tutorials) en op de blog.

Troov komt op geen enkele wijze tussen, in het behoud en de teruggave van de voorwerpen en kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor de staat van bewaring van de voorwerpen of de eventuele aantasting ervan.

 1. Moderatie en verwijdering van advertenties:

Teneinde de veiligheid van de Gebruikers van de Site te verzekeren en het imago van de Site te vrijwaren, behoudt Troov zich het recht voor om de inhoud van de zoekadvertenties te matigen, met name door de inhoud van een advertentie tijdelijk of definitief geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien :

 • het bevatten van identificatie-elementen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van een gebruiker;
 • het bevatten van Identificatie-elementen welke niet in overeenstemming zijn met de RGPD-verordening (bv. socialezekerheidsnummer, gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens);
 • In strijd is met de geldende wetten en voorschriften of de AGV;
 • Van frauduleuze oorsprong zijn;
 • betrekking zou kunnen hebben op een niet-bestaand object dat illegaal, immoreel of schadelijk is voor het imago van de Site; of dat
 • welke meer dan 12 maanden geleden geplaatst zijn.

TRoov houdt zich het recht voor om in geval van gedrag van een Gebruiker of een advertentie dat Troov verdacht of frauduleus voorkomt (i) de advertentie van de Site te verwijderen, (ii) de account welke de advertentie en/of het gedrag in kwestie heeft gegenereerd onmiddellijk te beëindigen, en (iii) elke vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze activiteit te melden bij de politie.

Troov zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat advertenties worden gemodereerd, maar Troov kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud die buiten zijn controle valt, en vertrouwt op de medewerking van Gebruikers om ongewenste inhoud welke zij vinden zo snel mogelijk te melden.

 1. Verplichtingen van de gebruiker van de dienst Verloren voorwerpen:

De Gebruiker van de Dienst Verloren Voorwerpen verbindt zich ertoe geen frauduleus gebruik te maken van het Platform, zoals met name het online plaatsen van valselijk verloren voorwerpen, het aangeven van een onrechtmatig verkregen voorwerp, het aangeven van een valselijk verloren voorwerp of elke poging om een voorwerp te ontvangen dat hem niet toebehoort, of het reserveren van toegangsplaatsen in winkels in buitensporige aantallen of voor derden. Een dergelijk gedrag zou enerzijds een schending van de huidige AGV inhouden en anderzijds een strafbaar feit zijn, waardoor zij aan gerechtelijke vervolging zou worden blootgesteld. Bovendien heeft elke Gebruiker het recht om elke advertentie of elk gedrag van andere Gebruikers dat verdacht of frauduleus lijkt, te melden aan Troov via ons e-mailadres [email protected].

De Gebruiker van de Dienst Verloren en Gevonden voorwerpen verbindt zich ertoe onmiddellijk elke advertentie te verwijderen die hij heeft geplaatst voor een verloren voorwerp dat hij heeft teruggevonden of waarvan de advertentie verouderd is (bijvoorbeeld in het geval van een bankkaart die gedeactiveerd werd na aangifte van verlies bij de bank, enz.

De gebruiker van de dienst Verloren Voorwerpen verbindt zich ertoe (i) zijn advertenties bij te houden, in het bijzonder in het geval van een gevonden voorwerp dat niet meer verdwijnt, met het oog op de follow-up van de deponering ervan bij een derde partij of een overheidsdienst die gevonden voorwerpen beheert, en (ii) zoveel mogelijk informatie over het verloren of gevonden voorwerp te verstrekken teneinde de Match te vergemakkelijken.

Door het publiceren van een advertentie voor de Dienst Verloren en Gevonden voorwerpen, verleent de Gebruiker Troov een gratis en overdraagbare licentie om alle inhoud te gebruiken die de Gebruiker kan verstrekken tijdens het gebruik van de Dienst en/of het Platform. Deze licentie omvat met name het recht van verveelvoudiging, toegang, opslag, doorgifte en/of verspreiding onder het publiek, en in het bijzonder via de al dan niet door de Gebruiker gebruikte sociale netwerken.

De Gebruiker garandeert Troov dat de door hem gepubliceerde advertenties geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Troov wordt vervolgd of veroordeeld wegens een door een Gebruiker gepleegde inbreuk, zal de Gebruiker alle door Troov gemaakte kosten dragen, met inbegrip van de kosten van de verdediging van Troov.

Bijzondere bepalingen van toepassing op de Troov Your Niche Service (inclusief TJSS)

 1. Beschrijving van de Troov jouw slot Service :

Troov biedt de Troov jouw slot Service aan, een dienst voor het maken van afspraken waarmee u een dag en een tijdstip kunt reserveren voor een bezoek aan een zaak die Troov zelf gebruikt om zijn klanten op afspraak te ontvangen (hierna de "Service inclusief TJSS) 2. Prijs van de dienst inclusief TJSS:
Het aanmaken van een Gebruikersaccount op het Platform en het gebruik van de Dienst inclusief TJSS is gratis voor consumenten. Voor professionals is de prijs vastgelegd in hun contract dat hen bindt aan Troov.

 1. Specifieke aansprakelijkheid voor de Dienst inclusief TJSS:

Troov stelt zijn Site en Platform ter beschikking van Gebruikers en handelaars om hun klanten in staat te stellen bezoekslots te reserveren in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de openstelling van hun bedrijven voor het publiek.

Troov is in geen geval verantwoordelijk voor de naleving door deze handelaars van hun verplichtingen tegenover het publiek of voor de ontvangst van de Gebruiker overeenkomstig zijn reservering, ongeacht of de handelaar de reservering annuleert of niet beschikbaar is om de Gebruiker te ontvangen dan wel de Gebruiker de toegang tot zijn winkel weigert.

 1. Verplichtingen van de Gebruiker van de Dienst inclusief TJSS:

De Gebruiker van de TTC-dienst erkent dat de boeking van een afspraak door hem een vaste verbintenis van zijn kant inhoudt en hij verbindt zich ertoe geen enkele afspraak te boeken in een winkel waar hij niet aanwezig zou kunnen zijn en over te gaan tot de onmiddellijke annulering van elke boeking waarvoor hij niet meer beschikbaar zou zijn.

Hij verbindt zich er tevens toe zijn reserveringen niet zonder of tegen betaling aan derden over te dragen. De Gebruiker die de gemaakte afspraken niet nakomt, kan zijn account laten blokkeren vanaf de tweede afspraak die niet wordt nagekomen.